Nieuwsbericht

SW | 04 mei 2020 18:14 | Brief aan de Tweede Kamer van 29 april 2020, kenmerk 2877218

Aanscherpen rechtsgronden jeugdbeschermingsketen.

De Minister voor Rechtsbescherming heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten wat hij vindt van de verkenning van het Nederlands Jeugdinstituut over aanscherping van de rechtsgronden voor kinderbeschermingsmaatregelen.
De rechtsgrond ‘ernstige bedreiging van de ontwikkeling van het kind’ zou op zichzelf niet moeten worden aangescherpt. Maar wel zijn er mogelijkheden tot verbetering van de beoordeling of er sprake is van ernstige bedreiging van de ontwikkeling van het kind. Er wordt gestreefd naar een ontwikkeling van een gezamenlijk kader daartoe. Nu is de gebruikte taal met begrippen als ‘ veiligheid’ niet eenduidig en helder.
Twee andere gronden hebben ook aandacht nodig. Het betreft de ‘acceptatie van hulp’ en de ‘aanvaardbare termijn’. Over deze gronden wordt kritisch gedacht, omdat deze onvoldoende aansluiten op de praktijk en niet consistent worden toegepast. De minister wil deze gronden nader laten bezien in de eindevaluatie van de kinderbeschermingswetgeving die in 2021 wordt uitgevoerd.
Verder wordt het feitenonderzoek in de jeugdbescherming in het kader van een actieplan ‘Verbetering feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen’ verder doorontwikkeld.